റെസ്റ്റോറന്റുകൾ മിനിമം ഓർഡർ സംവിധാനം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തടയാനുള്ള നിർദ്ദേശം വീണ്ടും ഓർമപ്പെടുത്തി വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം…

0
1 views

റെസ്റ്റോറന്റുകൾ മിനിമം ഓർഡർ സംവിധാനം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തടയാനുള്ള നിർദ്ദേശം വീണ്ടും ഓർമപ്പെടുത്തി വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം. ഇത് ഉപഭോക്താക്കളെ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യാനും പണം നൽകാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായി മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

2016 ൽ, നമ്പർ 6 സർക്കുലർ പ്രകാരം എല്ലാ റെസ്റ്റോറന്റുകളും ഹോട്ടലുകളും കഫേകളും മറ്റ് സമാന സ്റ്റോറുകളും മിനിമം ഓർഡർ സിസ്റ്റം പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ സർക്കാർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു.

റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, കഫേകൾ, മറ്റ് സമാന സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവയുടെ ഉടമകൾ ഉപഭോക്തൃ ഉപഭോഗത്തിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുകയായി അധിക ഫീസ് ചുമത്തുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ സർക്കുലർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ സംവിധാനം ഉപഭോക്താക്കളെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യങ്ങളിൽ കൂടുതലായി ചെലവഴിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നിരോധനം.