2022 നവംബറിൽ 13,307,988 QR മൂല്യമുള്ള സഹായം എൻഡോവ്‌മെന്റ്, ഇസ്ലാമിക് അഫയേഴ്‌സ് മന്ത്രാലയത്തിലെ സകാത്ത് ഫണ്ട് വകുപ്പ് നൽകി..

0
53 views
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-12-03 20:03:48Z | | ?c?&?W?}

2022 നവംബറിൽ 13,307,988 QR മൂല്യമുള്ള സഹായം എൻഡോവ്‌മെന്റ്, ഇസ്ലാമിക് അഫയേഴ്‌സ് മന്ത്രാലയത്തിലെ സകാത്ത് ഫണ്ട് വകുപ്പ് നൽകി. അർഹരായ 1398 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഖത്തറിനുള്ളിലെ സഹായത്തിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചു. ഇതിൽ ആനുകാലികവും ഒറ്റത്തവണയുമുള്ള സഹായവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

യോഗ്യരായ കുടുംബങ്ങൾക്കായി നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രതിമാസ സഹായത്തിൽ ഏകദേശം QR 8,484,515, 4,823,473 QR തുകയോടുകൂടിയ ഒറ്റത്തവണ സഹായം ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ശരീഅത്ത് മാനദണ്ഡങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അംഗീകൃത സംവിധാനങ്ങളും അനുസരിച്ച് യോഗ്യരായ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങൾക്കായി സകാത്ത് ഫണ്ട് വകുപ്പ് നൽകുന്നതാണ്.