ബ്യൂട്ടി സലൂണുകൾക്കും ബാർബർ ഷോപ്പുകൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി മന്ത്രാലയം

0
3 views

ബാർബർ ഷോപ്പുകളും ബ്യൂട്ടി സലൂണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങളും സ്ഥാപനനടത്തിപ്പുകാരുടെ ബാധ്യതകളുമായി വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം (MoCI) .

ബ്യൂട്ടി സലൂണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇനങ്ങളുടെ കാലാവധി പരിശോധിക്കാനുള്ള അവകാശംഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉണ്ട്. കൂടാതെ, പൊതുജനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ ആവശ്യകതകൾ സ്ഥാപനംപാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവിധ സേവനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുംഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സമ്മതിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വില പരിശോധിക്കാനുള്ള അവകാശവും കസ്റ്റമർക്ക്ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ മതപരമായ മൂല്യങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവബഹുമാനിക്കപ്പെടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഇടപാട് ബിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉപഭോക്താവിന് ഉണ്ടെന്നുംMoCI അറിയിച്ചു. അത് നഷ്ടപരിഹാരത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശം, ഭാവിയിലെ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾകണ്ടെത്തൽ, വികലമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരികെ നൽകുകയോ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യൽ എന്നിവയ്ക്ക്ഉപയോഗിക്കാം.

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വില പട്ടികയ്‌ക്ക് വിരുദ്ധമായ ഇൻവോയ്‌സ് മൂല്യം പരിശോധിക്കാനും, ഗുണനിലവാരമാനദണ്ഡങ്ങളും സവിശേഷതകളും പാലിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന്സ്വതന്ത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനും ബിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും.

മറുവശത്ത്, സേവനദാതാക്കൾ പൊതുജനാരോഗ്യവും സുരക്ഷാ ആവശ്യകതകളും പാലിക്കുന്ന സേവനങ്ങളുംഉൽപ്പന്നങ്ങളും നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് സാധുതയുള്ള ഒരുഗ്യാരണ്ടിയോടെയാണ് സേവനങ്ങൾ നൽകേണ്ടത്.

നൽകിയ സേവനത്തിന്റെ ഡാറ്റ, അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ, വിലകൾ എന്നിവയും വാങ്ങുന്നതോ നൽകിയതോആയ സാധനങ്ങളുടേയും സേവനങ്ങളുടെയും ഡാറ്റയും ദാതാക്കൾ നിർണ്ണയിക്കണം.