എക്സ്പോയുടെ വളണ്ടിയർ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു.

0
200 views

ദോഹ. ഒക്ടോബർ 2 മുതൽ 2024 മാർച്ച് 28 വരെ ഖത്തറിൽ നടക്കുന്ന ഹോർട്ടികൾചർ എക്സ്പോയുടെ വളണ്ടിയർ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. വളണ്ടിയർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഈ ലിങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. https://www.dohaexpo2023.gov.qa/