എക്സ്പോ യുടെ ചിത്രങ്ങളും പോസ്റ്ററുകളും പെയിന്റിംഗുകളു മൊക്കെയായി ദോഹ

0
79 views

ദോഹ. ഒക്ടോബർ 2 മുതൽ 2024 മാർച്ച് 28 വരെ ഖത്തറിൽ നടക്കുന്ന എക്സ്പോ യുടെ സന്ദേശ പ്രധാനമായ നിരവധി ചിത്രങ്ങളും പോസ്റ്ററുകളും പെയിന്റിംഗുകളു മൊക്കെയായി ആഘോഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനോഹരമായ കാഴ്ചയൊരുക്കുന്നു.