ഖത്തറിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്നും മഴക്ക് സാധ്യത..

0
117 views

ദോഹ, ഖത്തറിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്നും മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. ഇടിയും മിന്നലും കാറ്റുമുണ്ടാകുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്.