ഖത്തറിൽ 2024 ജനുവരി മാസത്തെ ഇന്ധനവിലകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു..

0
202 views

ഖത്തറിൽ 2024 ജനുവരി മാസത്തെ ഇന്ധനവിലകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രീമിയം പെട്രോളിന്റെ വില ജനുവരിയിൽ ലിറ്ററിന് 1.95 QR ആയി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ ഗ്രേഡ് പെട്രോളിന്റെ വില ലിറ്ററിന് 2.10 റിയാൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഡീസലും മാറ്റമില്ല – വരും മാസത്തിൽ ലിറ്ററിന് 2.05 QR.