ഖത്തർ ജിഡിപി വളർച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഫിച്ച് സൊല്യൂഷൻസിന്റെ ഡാറ്റ പ്രസ്താവിച്ചു.

0
49 views

ദോഹ: ശക്തമായ നിക്ഷേപവും സ്വകാര്യ, പൊതു ഉപഭോഗവും എണ്ണ ഇതര മേഖലകളിൽ നിർണായക പങ്ക്  ഖത്തർ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ജിഡിപി വളർച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഫിച്ച് സൊല്യൂഷൻസിന്റെ ഡാറ്റ പ്രസ്താവിച്ചു. വളരുന്ന ഹൈഡ്രോകാർബൺ ഫലത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ, വളരുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ ഖത്തറിനെ ജിഡിപി വളർച്ച 2 ശതമാനമാക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.