ദോഹ മെട്രോ തങ്ങളുടെ പാർക്ക് & റൈഡ് സേവനങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു…

0
119 views
metro

എജ്യുക്കേഷൻ സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ മൽസര ദിവസങ്ങളിൽ, ഈ സ്റ്റേഷനിലെ പാർക്ക്, റൈഡ് സർവീസ് എന്നിവയും ബാധിക്കപ്പെടും. അതിനാൽ, അൽ റയ്യാൻ അൽ ഖദീം സ്റ്റേഷനിലെയും അൽ മെസിലയിലെയും പാർക്ക് ആൻഡ് റൈഡ് സൗകര്യങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.

ലുസൈൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ മത്സര ദിവസങ്ങളിൽ, ലുസൈൽ ക്യുഎൻബി സ്റ്റേഷനിലെ പാർക്ക് & റൈഡ് സർവീസിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഖത്തർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഷൻ പാർക്ക് & റൈഡ് ഫെസിലിറ്റിയിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് യാത്രക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശം.

ജാസിം ബിൻ ഹമദ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ മത്സര ദിവസങ്ങൾ അൽ സുഡാൻ സ്റ്റേഷൻ പാർക്കിനെയും റൈഡ് സൗകര്യത്തെയും ബാധിക്കും. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ കാർ അൽ വാബ് സ്റ്റേഷനിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാം.