മുഖദ്ദം നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യരാത്രിക്ക് ഖത്തർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമെന്ന് ഖത്തർ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്..

0
141 views

രണ്ടാം ഹമീം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുഖദ്ദം നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യരാത്രിക്ക് ഖത്തർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമെന്ന് ഖത്തർ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ക്യുഎംഡി) പറഞ്ഞു. ഈ കാലയളവിൽ ഖത്തറിലെ താപനില ഉയരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഉദയം 13 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കും. ആ സമയത്ത് വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ക്യുമുലസ് മേഘങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ ഇടിയും മഴയും മണൽക്കാറ്റും ഉണ്ടാകാം.