ഗതാഗത മന്ത്രാലയം കപ്പലുകളിൽ പരിശോധനയും നിരീക്ഷണ കാമ്പെയ്‌നും സംഘടിപ്പിച്ചു.

0
65 views

ഗതാഗത മന്ത്രാലയം കപ്പലുകളിൽ പരിശോധനയും നിരീക്ഷണ കാമ്പെയ്‌നും സംഘടിപ്പിച്ചു. അൽ വക്ര ടെർമിനലിൽ ആരംഭിച്ച കാമ്പെയ്ൻ, കാമ്പെയ്‌നിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സമുദ്ര സുരക്ഷാ നിബന്ധനകളും നിയമപരമായ ആവശ്യകതകളും കമ്പനികൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്

മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ സമുദ്രഗതാഗത കാര്യ വിദഗ്ധർ ഈ കപ്പലുകളിലെ നാവിക സുരക്ഷയും സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അവയുടെ ലഭ്യതയും പ്രവർത്തനവും ഉറപ്പാക്കുന്നു. കൂടാതെ, ബാധകമായ നിയമങ്ങളുടെയും തീരുമാനങ്ങളുടെയും വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായി കപ്പൽ ക്യാപ്റ്റൻമാർ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

തീരദേശ സുരക്ഷാ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രാലയം, പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം, ഖത്തർ ടൂറിസം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ചാണ് നടപടി.