ഈദ് അൽ അദ്ഹ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഖത്തർ ടൂറിസം രണ്ട് മെഗാ മ്യൂസിക്കൽ ഇവന്റുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

0
155 views

ജൂൺ 18, 19 തീയതികളിൽ ഖത്തർ നാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിലെ (ക്യുഎൻസിസി) അൽ മയാസ്സ തിയേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ‘ലൈലത്ത് എൽസമാൻ എൽജമീൽ’, ‘സിക്ര റിമെയ്ൻസ്’ എന്നീ രണ്ട് മ്യൂസിക് നൈറ്റുകൾ ഈ പരിപാടികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ജൂൺ 18-ന് നടക്കുന്ന “സിക്ര റിമെയ്ൻസ്”, അന്തരിച്ച കലാകാരൻ തിക്രയെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു സംഗീത അഞ്ജലിയാണ്. കൂടാതെ അസ്മ ലംനവർ, ഉമൈമ തലേബ് എന്നിവരുടെ പ്രകടനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ജൂൺ 19-ന് ‘ലൈലത്ത് എൽസമാൻ എൽജമീൽ’ ആഘോഷത്തിൽ മെയ് ഫാറൂക്കിൻ്റെയും റിഹാം അബ്ദുൽ ഹക്കീമിൻ്റെയും സംഗീത പരിപാടികൾ കാണാം.