നാല് കാനിസ് ലൂപ്പസ് ചെന്നായ്ക്കളെ (ഗ്രേ ചെന്നായ്ക്കൾ) പിടികൂടി

0
56 views

പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം അബു സമ്ര തുറമുഖത്ത് നാല് കാനിസ് ലൂപ്പസ് ചെന്നായ്ക്കളെ (ഗ്രേ ചെന്നായ്ക്കൾ) പിടികൂടി. വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെയും അവയുടെ ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും വ്യാപാരം നിയന്ത്രിക്കുന്ന 2006 ലെ 5-ാം നമ്പർ നിയമ പ്രകാരം ആവശ്യമായ ഇറക്കുമതി രേഖകളുടെ അഭാവം മൂലമാണ് മൃഗങ്ങളെ കണ്ടുകെട്ടി സംരക്ഷിച്ചത്.

വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ഉടമകൾ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴോ പുറത്തു പോകുമ്പോഴോ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് മൃഗങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയ വന്യജീവി വികസന വകുപ്പ് ആവർത്തിച്ചു.