ഹമദ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ മുറികളുടെ ശീതീകരണ സംവിധാനത്തിൽ താപനില കുറക്കാനോ നിയന്ത്രിക്കാനോ ശ്രമിക്കരുതെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി…

0
31 views

ദോഹ: ഹമദ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ മുറികളുടെ ശീതീകരണ സംവിധാനത്തിൽ താപനില കുറക്കാനോ നിയന്ത്രിക്കാനോ ശ്രമിക്കരുതെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. രോഗികളുടെ ആരോഗ്യവും സുരക്ഷയും പരിഗണിച്ച് ആശുപത്രി മുറികളിൽ പൊതുവായ താപനില 22 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ ഈ രീതിയിൽ താപനില കുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് സാങ്കേതിക പ്രശ്നത്തിന് കാരണമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ അറിയിപ്പ്. സന്ദർശകരും മറ്റും നിശ്ചിത താപനില കുറക്കരുത് എന്നാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കര്ശന നിർദ്ദേശം.