ഒക്ടോബർ 3 മുതൽ ഖത്തറിൽ നാലാം ഘട്ട കോവിഡ് ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു…

0
23 views

ദോഹ: ഒക്ടോബർ 3 മുതൽ ഖത്തറിൽ നാലാം ഘട്ട കോവിഡ് ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയകളിൽ, ഫ്ലേവേഡ് ടോബാക്കോ ഉപഭോഗ കേന്ദ്രങ്ങളായ, ഷീഷാ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാമെന്നു വ്യാപാര വ്യവസായ മന്ത്രാലയം.

1- ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലെ തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഷീഷാ സർവീസ് നടത്താനാവുക. 2- ഉപഭോക്താക്കൾ പരസ്പരം 2 മീറ്റർ എങ്കിലും സുരക്ഷിത അകലം പാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

റസ്റ്ററന്റുകളെ സംബന്ധിച്ച മറ്റു ഇളവുകൾ… 1- 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം ഫാമിലിയോടൊപ്പം മാത്രം. 2- ഖത്തർ ക്ലീൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള മുഴുവൻ ഓപ്പൺ റസ്റ്ററന്റുകൾക്കും കഫേകൾക്കും 100% ശേഷിയിൽ ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാം. മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 50% ആണ് പരിധി.

3- കസ്റ്റമേഴ്‌സ് എല്ലാം വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവരായിരിക്കണം. 4- ഖത്തർ ക്ലീൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ക്ളോസ്ഡ് ഇടങ്ങളിലെ റസ്റ്ററന്റുകൾക്കും കഫേകൾക്കും 75% ശേഷിയിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തവയ്ക്ക് 40% ശേഷിയിലും ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാം.