ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന വാർത്ത നിഷേധിച്ച് കാരിഫോർ ഗ്രൂപ്പ്…

0
28 views

ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ബഹിഷ്‌കരിക്കുമെന്ന വാർത്തകൾ നിരസിച്ച് ഫ്രഞ്ച് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ശൃംഖലയായ കാരിഫോർ ഗ്രൂപ്പ്. ലോകകപ്പ് ബഹിഷ്‌കരിക്കുമെന്ന വാർത്തകൾ വ്യാജമാണെന്നും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും കാരിഫോർ ഗ്രൂപ്പ്.