ഖത്തറിൽ മത്സ്യ ലഭ്യത കുറയുകയും വില ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു…

0
44 views

ഖത്തറിൽ മത്സ്യ ലഭ്യത കുറയുകയും വില ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉം സ്ലാൽ സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റിലെ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിന്റെ അളവിൽ ഗണ്യമായ കുറവാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായത്.

നേരത്തെ ഒരു ദിവസം 50 മുതൽ 60 ടൺ വരെ മത്സ്യവും ചിലപ്പോൾ 100 ടണ്ണും വരെ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയിരുന്നു. ശക്തമായ കാറ്റ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ലഭിച്ച മത്സ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നതായി മാർക്കറ്റിലെ ലേലക്കാർ പറഞ്ഞു. ഏഴ് ബോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ചന്തയിലേക്ക് മത്സ്യം എത്തിക്കാനായതെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.