“അൽ-സർഫ” നക്ഷത്ര ഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 3) എന്ന് ഖത്തർ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്

0
95 views

സുഹൈൽ നക്ഷത്രത്തിന്റെ സമാപന ഘട്ടമായ “അൽ-സർഫ” നക്ഷത്ര ഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 3) എന്ന് ഖത്തർ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ഇത് 13 ദിവസം തുടരും. ഇന്ന് അൽ-സർഫ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസമാണ്.

ഈ കാലയളവിൽ ഈർപ്പം ക്രമേണ കുറയുകയും രാത്രിയിൽ തണുത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും.ഈർപ്പം കുറയുകയും അതിന്റെ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ മേഘങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ പകൽ സമയത്ത് കാലാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുകയും രാത്രിയിൽ മിതമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.