ഖത്തറിൽ പുകവലിയെ ചെറുക്കുന്നതിനും പുകവലി രഹിത ‘മജ്‌ലിസുകൾ’ നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള ഹമദ് മെഡിക്കൽ..

0
130 views

ഖത്തറിൽ പുകവലിയെ ചെറുക്കുന്നതിനും പുകവലി രഹിത ‘മജ്‌ലിസുകൾ’ നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള ഹമദ് മെഡിക്കൽ കോർപ്പറേഷന്റെ (എച്ച്എംസി) ലക്ഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പുകയില നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം ‘പുകവലി രഹിത മജ്‌ലിസിനുവേണ്ടി ഒരുമിച്ച്’ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു.

വ്യക്തികൾക്കും സമൂഹത്തിനും പുകവലിയുടെ ആരോഗ്യ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പുകവലി ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനുമായി വിവിധ ‘മജ്‌ലിസുകൾ’ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ബോധവൽക്കരണവും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാമ്പെയ്‌നിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വിജ്ഞാനപ്രദമായ ബ്രോഷറുകൾ ‘മജ്‌ലിസുകളിൽ’ വിതരണം ചെയ്യും.

കാമ്പെയ്‌നിൽ പങ്കെടുക്കാനായി വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ‘മജ്‌ലിസുകൾ’ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പാലിക്കൽ ഉറപ്പാക്കാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തതും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാത്തതുമായ നിരീക്ഷണവും മൂല്യനിർണ്ണയ സന്ദർശനങ്ങളും നടത്തും.

ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാത്ത സന്ദർശനങ്ങളിൽ, സന്ദർശന വിവര ഫോമിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളുടെ നേരിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയും സ്ഥിരീകരണത്തിലൂടെയും അപേക്ഷകന്റെ നിബന്ധന പാലനത്തിന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തും.

പാലിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഭാവിയിൽ അവ തടയുന്നതിന് ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപേക്ഷകനെ അറിയിക്കും. അംഗീകൃത ‘മജ്‌ലിസുകൾ’ പ്രതിമാസ നറുക്കെടുപ്പിൽ പ്രവേശിക്കും. വിജയികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും പ്രശംസാ ഫലകങ്ങളും അവരുടെ പ്രതിബദ്ധതയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനായി മജ്‌ലിസ് അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഡിന്നറും ഓഫർ ചെയ്യും.