പാർക്കിൽ ഊഞ്ഞാലിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന ബാലൻ വീണ് മ രണപ്പെട്ടു..

0
178 views

ദോഹ : ദോഹയിലെ അൽ ഗരാഫ പാർക്കിൽ ഊഞ്ഞാലിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന ബാലൻ വീണു എഴുന്നേൽക്കു ന്നതിനിടെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഊഞ്ഞാൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. തലയിലുണ്ടായ ആഘാതം ഉടൻ തന്നെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയത്.