ജോലിസ്ഥലത്ത് തട്ടിപ്പ് 9 സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്രിമിനൽ കോടതിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തു..

0
105 views

അറ്റൻഡൻസിലും വേതനത്തിലും തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കുറ്റത്തിന് രാജ്യത്തെ ഒമ്പത് സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ ക്രിമിനൽ കോടതിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തു. നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾക്കെതിരെ ഓഡിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ ഏകോപനത്തിൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജോലിസ്ഥലത്ത് ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് തങ്ങൾ ഓഫീസിലാണെന്ന് കാണിക്കാനും തൊഴിലുടമയുടെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ലംഘിച്ച് തങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടതല്ലാത്ത ആ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ള വേതനം കൈപ്പറ്റാനും അവർ ഹാജർ സമയത്തിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചതായി കണ്ടെത്തി.

അന്വേഷണത്തിൽ, അവരിൽ ഒരാൾ ജോലിസ്ഥലത്തു നിന്നും പുറത്തുകടക്കുന്ന സമയവും പ്രതികൾ ഓരോരുത്തരുടെയും തൊഴിൽ കാർഡ് മുഖേന രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. ഇത് അവർ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഹാജരാണെന്ന് സ്ഥാപനം നൽകിയ ഔദ്യോഗിക മൊഴികളിൽ കാണാം.