സ്മാർട്ട് സിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് പ്രോജക്ട് ആദ്യഘട്ടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

0
40 views

സ്മാർട്ട് സിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് പ്രോജക്ട് ആദ്യഘട്ടം മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രി അബ്ദുല്ല ബിൻ ഹമദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽ അത്തിയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്‌മാർട്ട് മാലിന്യ സംസ്‌കരണ സംവിധാനം, വാഹന മാനേജ്‌മെൻ്റ് ആൻഡ് ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം, ടാസ്‌ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, സെൻട്രൽ ഓപ്പറേഷൻസ് കമാൻഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം എന്നിവയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

ജീവിതനിലവാരം, ക്ഷേമം, നഗര മാനവികവൽക്കരണം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിനുമുള്ള മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുമായി ചേർന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ 2024-2030 സ്ട്രേറ്റജിയുടെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

ഓരോ വാഹനത്തിൻ്റെയും ചലനം, പ്രകടനം, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന സമയത്ത് സാങ്കേതിക ഡാറ്റ എന്നിവയുടെ പൂർണ്ണമായ ചരിത്രരേഖ ഇത് നൽകുന്നു. ഇത് വാഹനങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തതും അടിയന്തിരവുമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അതിനെ മെക്കാനിക്കൽ ടൂൾ മാനേജ്മെൻ്റ് സ്റ്റോറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ഡ്രൈവർമാരെ നിരീക്ഷിക്കാനും അവരുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്താനും വാഹനങ്ങളുടെ ചലന റൂട്ടുകൾ പുനർനിർണയിക്കാനും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി അവയെ പുനർവിതരണം ചെയ്യാനും ചെറിയ റൂട്ടുകൾ നൽകാനും അതുവഴി സമയവും ഉപഭോഗവും ചെലവും ലാഭിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ്.

ഇത് വാഹനങ്ങൾക്കും ഡ്രൈവർമാർക്കും നൽകിയിട്ടുള്ള ടാസ്‌ക്കുകൾ അസൈൻ ചെയ്യുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ യാത്രകൾ തത്സമയം റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു. സ്ഥിരീകരണത്തിനും ഓഡിറ്റിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി റൂട്ടുകളുടെ പൂർണ്ണമായ റെക്കോർഡ് നിലനിർത്തുന്നു.

സ്‌മാർട്ട് മാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തിൻ്റെയും വാഹന ട്രാക്കിംഗിൻ്റെയും ടാസ്‌ക് വിതരണത്തിൻ്റെയും ആദ്യ ഘട്ടം അൽ വക്‌റ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ആരംഭിച്ചു. തുടർന്നുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലേക്കും ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കും.