ഖത്തറിൽ ജൂലൈ മാസം പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകൾ മാറ്റമില്ല.

0
64 views

ദോഹ. ഖത്തറിൽ ജൂലൈ മാസം പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമെന്ന് ഖത്തർ എനർജി അറിയിച്ചു. പ്രീമിയം പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 1.95 റിയാലും സൂപ്പർ പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 2.10 റിയാലുമാണ് നിലവിലെ ചാർജ് ഡീസൽ ലിറ്ററിന് 2.05 റിയാലാണ്.