വില്ലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനത്തെ എതിർത്ത് ഖത്തർ ചേംബർ…

0
65 views

വില്ലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനത്തെ എതിർത്ത് ഖത്തർ ചേംബർ റസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്‌കൂളുകൾക്കായി നിയോഗിക്കാത്ത കെട്ടിടങ്ങളിലോ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ-ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഖത്തർ ചേംബർ വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി ചർച്ച ചെയ്തു.

ഈ സ്‌കൂളുകളിലെ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ അളവ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് റിയാൽ കവിഞ്ഞതിനാൽ, ഇവ അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനം സ്വകാര്യ ബിസിനസ് നിക്ഷേപകരിലും കുടുംബങ്ങളിലും വിദ്യാർഥികളിലും ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നതായി ഖത്തർ ചേംബർ ഫസ്റ്റ് വൈസ് ചെയർമാനും ചേംബർ വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി ചെയർമാനുമായ മുഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് ബിൻ ത്വാർ അൽ കുവാരി പറഞ്ഞു.

ഈ സ്കൂളുകൾ ഇടത്തരം, താഴ്ന്ന സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ അക്കാദമിക് തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 40,000 കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളാണ് ഈ സ്കൂളുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.
വില്ലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിൽ പലതും വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തനാനുമതി നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിൻ ത്വാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ ഏജൻസികളുടെ പരീക്ഷകൾക്കും അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രക്രിയകൾക്കും ഇത് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സേവനം നൽകുകയും വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരങ്ങളും ആവശ്യകതകളും പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

മന്ത്രാലയവും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ പരിശോധനാ സന്ദർശനങ്ങൾ, നിരീക്ഷണം, മൂല്യനിർണ്ണയം എന്നിവയിൽ ഒരു ശ്രമവും നടത്തുന്നില്ല. വില്ലകൾക്കുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂളുകൾക്ക് റെഗുലേറ്ററി, അക്കാദമിക് ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നിടത്തോളം ലൈസൻസുകൾ പുതുക്കുന്നതും വിദ്യാർത്ഥി രജിസ്ട്രേഷനും തുടരുക.