വിവിധ ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ട്രാഫിക് നിയമ ലംഘനങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗൾഫ് അധികൃതർ പഠനം നടത്തുന്നു..

0
28 views
Alsaad street qatar local news

വിവിധ ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ട്രാഫിക് നിയമ ലംഘനങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗൾഫ് അധികൃതർ പഠനം നടത്തുന്നു. മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഖത്തർ രജിസ്റ്റർ ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ട്രാഫിക് നിയമ ലംഘനങ്ങൾ, ഖത്തർ നിയമ ലംഘനങ്ങളായി കണക്കാക്കുകയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മെട്രാഷ്2 വഴിയോ ഇലക്ട്രോണിക് സേവനങ്ങൾ വഴിയോ പിഴ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഗതാഗത ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നുണ്ടെന്ന് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ലംഘന ഓഫീസർ ഫസ്റ്റ് ലഫ്റ്റനന്റ് മുഹമ്മദ് റാബിയ അൽ കുവാരി അൽ റയാൻ ടിവിയോട് പറഞ്ഞു.

“സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരു ഖത്തർ വാഹനം ചില ഗതാഗത ലംഘനം നടത്തിയെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിയമലംഘകന് ഒരു അറിയിപ്പ് വരും, ആ വ്യക്തിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദോഹയിലോ സൗദി അറേബ്യയിലോ പിഴ അടയ്ക്കാം കൂടാതെ

ഒരു വ്യക്തിക്ക് മെട്രാഷ് 2 വഴിയോ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നൽകുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സേവനങ്ങൾ വഴിയോ ലംഘനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാം, എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു..