തുറമുഖങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ പ്രതിവാര ഷിപ്പിംഗ് ലൈനിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

0
20 views

ദോഹ : ഖത്തർ തുറമുഖ മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്പനി, മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയുമായി, സഹകരിച്ച് ഹമദ് തുറമുഖത്തെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെയും ചെങ്കടലിലെയും പടിഞ്ഞാറൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ മേഖലയിലെയും തുറമുഖങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ പ്രതിവാര ഷിപ്പിംഗ് ലൈനിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള കണക്ഷനുകൾ വഴിയുള്ള വ്യാപാര വിനിമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പുതിയ MSC ലൈൻ സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ഖത്തറിന്റെ കയറ്റുമതി വിപണിയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ ഇതു സഹായിക്കും. കൂടാതെ പുതിയ ഷിപ്പിംഗ് ലൈൻ വേഗതയേറിയതും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ഗതാഗതം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.