ഫെബ്രുവരിയിൽ വിമാനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരവും യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചു…

0
63 views

ദോഹ: ഫെബ്രുവരിയിൽ വിമാനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരവും യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചു. 2024 ഫെബ്രുവരിയിലെ പ്രാഥമിക വ്യോമ ഗതാഗത സ്ഥിതി വിവരക്കണക്കുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വിമാനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരത്തിൽ 30.1 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.